Het realiseren van een zonneweide: wij doen het graag samen!

Bij het ontwikkelen en realiseren van een energieproject komt nogal wat kijken. Zeker als het gaat om grootschalige opwekking wat bij de ontwikkeling van een zonneweide meestal het geval is. Een investering beslaat vaak miljoenen euro’s. Wij hebben daarom in een stappenplan ‘Grootschalige energie opwekking’ uitgewerkt hoe je met het doorlopen van 5 fase een zonneweide kunt ontwikkelen. Dit stappenplan kan ook gevolgd worden voor windprojecten. Per fase vinden verschillende werkzaamheden plaats.

Deze werkzaamheden kunnen voor vrijwilligers of ondernemers best ingewikkeld, tijdrovend of risicovol zijn. Zeker gezien de omvang van de projecten en de bedragen die er in omgaan. Wij hebben een netwerk van specialisten om ons heen verzameld waardoor je sneller en effectiever kunt opereren. Zij kennen installatiebedrijven, weten de weg bij de gemeente en de provincie, weten welke subsidies je kan toepassen en hoe je het project het beste kan financieren. Desgewenst helpen wij ook bij het opvragen van offertes, het begeleiden van de bouw of de exploitatie van de installatie.

Je kan bij ons kiezen of, en zo ja hoe en in welke fase en per activiteiten per fase je met ons wil samenwerken. Nieuwsgierig geworden? Bekijk snel onze menukaart in het document hiernaast! Je kan deze ook hier downloaden.

Kenmerken van onze aanpak bij de ontwikkeling van een zonneweide

Samenwerken loont!

Wind- en zonneparken leveren – naast duurzame energie – geld op. Als we uitgaan van de grote windturbines van nu dan gaat het jaarlijks om meer dan 100.000 euro per windturbine. Bij zonne-energie gaat het om lagere, maar nog steeds interessante bedragen, namelijk enige duizenden euro’s, afhankelijk van de grote en omstandigheden. Als we de nationale ambities voor zonne- en windenergie realiseren, dan hebben we het over vele miljoenen per jaar die op dit moment terechtkomen bij een kleine groep bedrijven, ontwikkelaars en investeerders en die door een andere aanpak ten goede kunnen komen aan de lokale omgeving.

Het is belangrijk om te zien wat het verschil is in de geldstromen bij coöperatieve ontwikkeling en exploitatie van grootschalige opwekking versus een project dat door een commerciële partij wordt ontwikkeld en geëxploiteerd. Het grote verschil is dat de jaarlijkse winst en dividenduitkeringen bij coöperatief ontwikkelen naar de coöperatie gaat en niet naar de commerciële ontwikkelaar buiten de gemeentegrens. De leden van Noaber &Co (lokale inwoners en ondernemers) bepalen jaarlijks in de Algemene Leden Vergadering (ALV) welke bestemming dit geld krijgt: bijvoorbeeld de energieprijs voor lokale afnemers verlagen, investeren in de leefbaarheid van de gemeenschap of het investeren in nieuwe duurzaamheidsprojecten. In het stappenplan hebben we een rekenvoorbeeld uit de praktijk toegevoegd.

Redelijkheid en billijkheid gaan speculatie tegen

Wij doen dan ook een moreel apèl aan grondeigenaren binnen de gemeente Hellendoorn om hier niet aan mee te doen. Bij coöperatieve ontwikkeling wordt een prijs geboden die redelijk en billijk is. Afhankelijk van de locatie kunnen wij soms bedragen bieden die door het houden van vee of het verbouwen van gewassen niet altijd kunnen worden geëvenaard. Met een zonneweide komt er toch 15 – 25 jaar lang gegarandeerd geld in het laatje zonder dat de grond bewerkt hoeft te worden. Zeker als de kinderen de boerderij niet meer willen overnemen en er dus geen duidelijk plan voor de toekomst is kan een zonneveld of windturbine op een akker een goede oplossing bieden. Wil je als grondeigenaar een hogere vergoeding dan wij bieden? Dan mag je mee investeren en kijken we binnen een bepaalde bandbreedte of we het risico samen kunnen nemen. Je krijgt dan een hogere vergoeding, maar dan loop je zelf ook meer risico. Ben je hier niet toe bereid dan houdt het wat ons betreft op. Feitelijk wil je als grondeigenaar dan het risico en de lasten op de gemeenschap afwentelen en daar kunnen en willen wij niet aan meewerken.

Wij hebben het vertrouwen dat de grondeigenaren binnen onze gemeentegrenzen hierin de juiste afweging maken. Vanuit goed noaberschap zijn we in Twente van oudsher bereid om bij te springen. Hier word je niet beoordeeld op wat je hebt, maar wat je doet. Bijdragen aan de gemeenschap, dat wekt pas aanzien! En ja, het klopt dat door een coöperatieve aanpak de prijs per hectare lager is dan bij een commerciële projectontwikkelaar. Maar je kiest bij een coöperatieve samenwerking wel voor een duurzame eerlijke boterham en niet voor winstmaximalisatie ten koste van de gemeenschap.

 

Participatie als uitgangspunt

Participatie is van groot belang voor de acceptatie, ruimtelijke inpassing en realisatie van grootschalige energieprojecten. Participatie ziet toe op en bevordert de uitwerking van het motto ‘iedereen kan meedoen en meedenken’. Vanuit Noaber &Co vinden wij dat omwonenden bij alle fasen van de ontwikkeling van een zonneweide moeten worden betrokken.

Per project kijken wij samen met de initiatiefnemer(s) en omwonenden hoe we invulling kunnen geven aan participatie. Binnen onze projectaanpak heeft het vormgeven van de participatie dan ook een vaste plek. Naast mede-eigenaarschap via Noaber &Co als coöperatie kan dit in de vorm van financiële deelneming, een omgevingsfonds of omwonendenregeling. Je kan van alles bedenken, maar dit zijn wel de meest voorkomende vormen die in het Klimaatakkoord als ‘de participatiewaaier’ zijn uitgewerkt. Wel je meer weten over deze participatiewaaier? Check dan de informatie in hoofdstuk 4.

Oog voor onze lokale belangen

Als lokale energiecoöperatie willen we niet alleen dat de opbrengsten binnen onze gemeenschap blijven, we gaan ook bewust niet voor winstmaximalisatie. Wij willen met jullie als inwoners kunnen kiezen voor een goede ruimtelijke inpassing waar ruimte is voor natuurelementen en versterking van lokale natuurwaarden. Of geld spenderen aan een openbare ontmoetingsplek of recreatieve voorzieningen.

Je ziet dat sommige commerciële partijen grondeigenaren hoge prijzen per hectare bieden. Om dit terug te verdienen maximaliseren zij het rendement waardoor voor al de hiervoor opgesomde zaken geen of veel minder budget over is. Vaak zitten er daarnaast allerlei afspraken in de contracten verweven waarbij risico’s met name bij de grondeigenaar komen te liggen. En als we pech hebben wordt de grootschalige installatie één of meerdere keren aan (buitenlandse) investeerders met winst doorverkocht. Onze opwekinstallaties worden hiermee een speelbal van speculatie waarbij wij wel de lasten hebben maar niet de lusten. Dit gaat ten koste van het draagvlak voor lokale opwekking van hernieuwbare energie.

Middelgrote zonneweide

Op dit moment doen wij een vooronderzoek naar een tweetal middelgrote zonneweides binnen de gemeentegrens. Nadere informatie volgt!

Beleid provincie Overijssel met betrekking tot zonnevelden